mail@eltechno.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

for ELTECHNO ApS

1. Tilbud

Alle tilbud er gældende en måned fra udskriftsdatoen med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Eventuelt bilagsmateriale som er leveret til Køber med afgivne tilbud er Sælgers ejendom. Materialet må således ikke misbruges eller videregives til tredjemand, ligesom materialet skal returneres til Sælger på forlangende i tilfælde af at afgivet tilbud ikke fører til ordre.

Købers accept af tilbud er først bindende for Sælger, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger.

2. Priser

De af Sælger i dennes ordrebekræftelse angivne priser skal være gældende. Alle priser er eksklusiv moms og afgifter.

3. Betalingsbetingelser

Sælgers betalingsbetingelser er som anført i ordrebekræftelsen. Er intet anført skal betaling ske se nest 14 dage efter fakturadatoen.

Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælger, er Sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen med en rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7%.

4. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling for varerne er erlagt fuldt ud.

5. Software/programmer

Den indgåede aftale giver Køber ret til at anvende de leverede programmer/software. Køber er ikke berettiget til at overdrage eller kopiere programmerne til andre.

6. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige. Oplysningerne er derfor kun bindende, hvis de er udtrykkeligt garanterede.

7. Konstruktionsændringer

Sælger forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til Køber at foretage sådanne ændringer i konstruktionen, udførelsen m.v. som Sælger måtte finde nødvendige og som ikke væsentlig ændrer det solgtes kvalitet, ydre mål og/eller ydeevne.

8. Levering - risikoens overgang

Levering finder sted på det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt og på det i ordrebekræftelsen anførte leveringssted. Ved levering overgår risikoen for varens hændelige undergang til Køber. Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt, er de af Sælger angivne leveringstidspunkter angivet efter Sælgers bedste skøn. Såfremt Sælger måtte indse, at det angivne leveringstidspunkt ikke kan overholdes, skal Sælger snarest give Køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive hvornår levering forventes at kunne finde sted.

Såfremt Sælger ser sig nødsaget til væsentligt at udskyde det aftalte leveringstidspunkt, er Køber berettiget til at hæve købet under forudsætning af at dette sker omgående efter at Køber har modtaget Sælgers meddelelse om udskudt levering.

Sælger erstatter ikke det tab, herunder direkte eller indirekte tab, som Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering.

En ordre afgivet af Køber og accepteret af Sælger kan ikke annulleres af Køber uden Sælgers skriftlige samtykke og kun under forudsætning af, at Køber skadesløsholder Sælger for samtlige dennes tab – herunder tabt fortjeneste – omkostninger m.m., som måtte være en følge af Købers annullering af ordren.

9. Forsinkelse på grund af Købers forhold

Hvis Køber ikke rettidigt aftager leverancen og undlader at give Sælger tilstrækkelige instrukser vedrørende levering inden det fastsatte leveringstidspunkt, skal Sælger – uden præjudice for eventuelle andre misligholdelsesbeføjelser – være berettiget til at opbevare varen for Købers regning og risiko og/eller at sælge leverancen til den bedst opnåelige pris for Købers regning og risiko.

Risikoen for varernes hændelige undergang overgår til Køber på det aftalte leveringstidspunkt, såfremt Købers forhold hindrer levering.

10. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 1 år efter levering har fundet sted, uden udgrundet ophold, at foretage omlevering eller afhjælpning efter eget valg, når der foreligger en mangel ved leverancen, som skyldes konstruktion, materialer eller fremstilling.

Dele, som skal udskiftes, skal leveres til Sælger for dennes regning. Nye dele leveres fragtfrit til Køber. Demontering og genmontering foretages af Køber for dennes regning.

Afhjælpning/omlevering forudsætter, at den medfølgende montagevejledning følges nøje. Retten til afhjælpning/omlevering omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt eller anvendt fuldt i overensstemmelse med Sælgers forskrifter samt ved fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, ekstraordinær klimatisk påvirkninger eller fejl opstået i forbindelse med reparationer, der ikke er udført af Sælger.

Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være konstateret. Mangler der kan konstateres ved almindeligt gennemsyn, skal anmeldes senest 8 dage efter, at Køber har modtaget varerne.

Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har Sælger intet ansvar for mangler, ud over de forpligtelser, der er fastsat ovenfor. Eventuelle mangler berettiger ikke Køber til at ophæve aftalen, afslag i købesummen, erstatning for direkte eller indirekte tab eller til tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Såfremt manglen ikke kan afhjælpes, har Køber dog ret til at hæve købet, men ikke andre mangelsbeføjelser.

11. Produktansvar

Sælgers ansvar for det leverede produkt reguleres af bestemmelserne i Produktansvarsloven, dog med nedenstående begrænsninger:

  • Sælger er ikke ansvarlig, såfremt Køber eller skadelidte ikke har fuldt de sikkerhedsforskrifter og/eller anvisninger på varens anvendelse, som er udformet af Sælger eller Sælgers leverandører og vedlagt/påhæftet varen.
  • Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab.
12. Ansvarsfrihed - force majeure

Sælger er ansvarsfri i tilfælde af force majeure, herunder som følge af arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet op hold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

13. Afgørelse af tvistigheder - værneting

Enhver tvist mellem Køber og Sælger skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Aalborg som værneting.

14. Særlig vilkår

Hvor intet andet er aftalt i nærværende salgs- og leveringsbetingelse eller i ordrebekræftelsen er parterne enige om, at NL92 – almindelige betingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr finder anvendelse. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem nærværende salgs- og leveringsbetingelser og NL 92 har nærværende salgs- og leveringsbetingelser forrang.